تحولات جدیدی دراعتبارسنجی و رتبه اعتباری در کار هستند


از آنجا که اراده بزرگی در به کار انداختن یک سیستم اعتبار سنجی به روز و دقیق که به بانک ها ، موئسسات لیزینگ و اعتباری اجازه بدهد با فناوری های جدید از جمله جمع آوری و آنالیز دیتا افراد خوش حساب را شناسایی کرده و برای آنها تسهیلات و حساب اعتباری بدان نیاز به ضامن یا سپورده ارائه دهند، اتفاقت خوبی در راه است.


عکس شمش طلا


در گذشته صرفا به موقع پرداخت کردن اقساط  و وام های خود یا افرادی که برای آن ها ضامن شده بودید وزن ویژه‌ای داشت. ولی از امسال موارد زیر هم در رتبه اعتباری و اعتبار سنجی اضافه خواهند شد:


پرداخت به موقع مالیات ، قبوض تلفن ، برق ،موبایل، گاز و قیره

نداشتن چک برگشتی

پرداخت به موقع جرایم

پرداخت کردن به موقع صورت حساب های کارت های اعتباری

و کاهش نسبت بدهی به درآمد.


© ETEBAR.COM  2023